video areálu fary Chvaly

Nové řešení kostela sv. Ludmily, fary a farního sálu na Chvalech

návrh, 2022

1. Kostel sv. Ludmily a kaple sv. Anny

1.1 Kostelní loď

Hlavní nástup do kostela bude bezbariérový, nově přesvahovaná rampa zruší schody. Lavice v lodi jsou temperované, budou zachovány stávající 5 řad po 2x 5 sedadel + lavice pod kůrem. Šířka uličky - nástupu pro průvod. Nejsou průchody podél stěny. 60 míst k sezení, případně k stání pod kůrem. Na místě nynějšího točitého schodiště na kůr budou zřízeny v přízemí WC, doplněné madly pro handicapované. Průtokový ohřívač vody, umyvadlo, skříňka - mop s úklidem. Pro WC bude zřízena nová přípojka vody a kanalizace z uličního řádu.

1.2 Přístup na kůr

V nové skleněné přístavbě budou schody na kůr. Nebude zde výtah, tedy není přístup na kůr pro vozíčkáře. Přístup ke schodišti je po terénu zvenčí v místě napojení na kapli sv. Anny. V přízemí je možné projít z lodi do kaple s možností „parkování“ kočárků pod schodišťovým ramenem. Schodiště bude zasklené se skleněnou střechou. Na úrovni kruchty se objekt schodiště nedotýká západní obvodové stěny kostela a tím je možné použití větrání oknem. Bude obnovena větrací funkce všech oken kostela pro letní i zimní období. Na kůru nejméně 20 míst na stupních. V místnosti za varhany bude „šatna“ pro účinkující, sklad, schody do věže. Na místě točitého schodiště bude WC, umyvadlo, úklid (podobně jako v přízemí).

1.3 Kaple sv. Anny – oltář

- obchozí ulička zezadu bude zachována Kaple byla chápána jako meditační prostor, počítá se s podlahovým topením. Oddělení prostoru kaple od lodi skleněnou stěnou v celém otvoru s dveřmi. Pro cca 20 sedících míst budou židle v kapli před oltářem. Dveře do kaple výška 2100 mm, šíře bude upřesněna podle možného nálezu původních cca 800-900 mm (publikace část Chvaly zámek/kostel sv. Ludmily a SHP – Doc. ing.arch. F. Kašička,

- vnější skleněné dveře (bezpečnostní sklo) otevírané ven

- vnitřní dveře – dřevěné okenice na závoru, otevřené stále po dobu užívání.

Plácek nasypaný do úrovně podlahy kaple sv. Anny - součástí zahradní architektury, bude zde opěrná zeď, nový přístup po terénu po schodech s živým plotem s lavičkou, přípojkou na reproduktor z kostela.

2. Nový sál, klubovna

2.1 Multifunkční sál

– duchovní prostor sloužící farnosti sv. Ludmily (neděle), dále možnost pořádání akcí farnosti i obce (hostina, přednáška, svatba, gymnastika, zájmové kroužky…) možnost pronájmu + komerční využití. Pozemek 1980/2 patří farnosti. Dle dohod s obcí možno jít až na hranici pozemku s 1980/1. Na této hranici je dohodnuto, že může být prosklení. Možnost propojení na pozemek 1980/1 není nutné, nicméně možné. Sousedé souhlasí se stavbou na hranici pozemku, okna budou (čirá / pískovaná). Možné propojení na budoucí herní hřiště na pozemku za klubovnou (pozemek 1980/1) – možná branka v přízemí. Důležité je uspořádání míst k sezení - židlí - velká variabilita prostoru. Pódium na jedné straně nebude sloužit k umístění oltáře, ale pro řečnický stál (při využití jako konferenční sál) nebo pro místo kapely (při využití jako svatební oslava). Proto bude pódium tak vysoké cca 30cm. Vybavení stohovatelné židle, skládací stoly,… umístění do skladů, nebo při stěně. Při bohoslužebném využití bude naopak uspořádání podélné - židle do kruhové výseče s velkým poloměrem - a oltář bude umístěn ve speciálním výklenku, který se mimo bohoslužbu uzavře. Výklenek umístěn směrem západním, je zde též navrženo stínění, aby tam nebylo přehnané vedro. V tomto "balkónku by byl pouze oltář a kněz by stál za oltářem pouze v době eucharistické oběti. Vše ostatní - sedadla, ambon, stolek s konvičkami atd. by bylo vpravo či vlevo od tohoto místa v sále. Po skončení bohoslužby by se ambon a vše ostatní zasunulo do tohoto balkónku a uzavřelo posuvnými dveřmi z pískovaného skla, čímž by bylo zabráněno profanaci i jinému zneužití. Horní světlo, členění prosklené stěny - se stínícími screeny, přiznané stropní vazníky (pohledy, akustika,…) Horní světlo: prostor potřebujeme maximálně funkční a s levným provozem: sklo ve svislé rovině, které prosvětlí prostor a umožní přirozené větrání. U sálu v patře 2-3 malé pronajímatelné uzamykatelné sklady cca 2-5 m2. Předsálí se schody oddělené skleněnou stěnou – akusticky oddělené. V předsálí - vstupním vestibulu bude prosklený výtah pro handicapované.

2.2 Klubovna

dole v přízemí, maximální využitelná plocha pro běžné shromáždění farníků, přímo napojená na podloubí se sezením. Čajová kuchyně plně oddělená stěnou od klubovny s uzamykatelnými dveřmi.

2.3 WC

pouze v přízemí. V patře pouze 1x WC pro imobilní (+ přebalovací pult).

2.4 Podloubí

se stoly při akcích (agapé, svatba,…) prosklenou stěnou přímo napojené na klubovnu, s možností parkování (mimo akce) … Stěna částečně prosklená, plně otevíratelná do stran, ale také možná plně zavřít a zatemnit.

3. Špejchárek

prosklení stávajících oken a vstupů vznikne polyfunkční prostor, úprava (garážových) dveří, prosklení všech dveřních otvorů. Na místo chlívků v západní části přízemí a podkroví vznikne energocentrum pro celý areál.

4. Rekonstrukce fary od architekta Sochora

Nový bezbariérový nástup rampou podél cesty do fary je veden z boku proskleným zádveřím s možností odložení kočárku, kola. V přízemí budou situovány prostory pro provoz fary - malý farní sál pro účely setkání s farářem, kancelář, archiv. Z části farních prostor lze vybudovat bezbariérový byt. V patře budou tři pronajímatelné byty různých velikostí. V podkroví vzniknou dva byty pro faráře, účely farnosti a hostinský pokoj. V suterénu budou umístěny dvě nové skautské klubovny, sklady a kotelna s hygienickým zázemím. Do sklepa fary budou nové schody, kolmé k boční stěně od stávajícího hřiště, pro jednoduchý přístup do kluboven z hřiště a pro uskladnění věcí a např. Betlému, ... Před jižní stěnou fary bude po celé délce v přízemí vybudovaná terasa do zahrady, navazující na sál a kancelář v přízemí.

5. Skautská klubovna

Stávající klubovnu doplní nástavba podkroví pro sklad pomůcek.

6. Technické zařízení budov farního okrsku

Návrh řešení dobré pohody s ohledem na ochranu životního prostředí. Komplex stávajících i nově navržených budov bude multifunkčního využití. Proto také i návrh řešení zajišťujících pro návštěvníky dobrý pocit pohody musí tyto faktory zahrnovat. Jako zásadní fakt si musíme uvědomovat nesmírnou dynamiku ve vztahu k využití prostor multifunkčního sálu návštěvníky. Počet návštěvníků sálu a zázemí se dle předpokladu bude v průběhu dne i týdne pohybovat mezi desítkou případně i několika desítkami lidí. Na tento provoz musí reagovat jak vytápění, ale hlavně větrání prostor. Ve špýchárku bude zřízeno nové energocentrum. Pro zajištění tepelné pohody bude využito ostrovního fotovoltaického zdroje umístěného na střechách budov. Střechy špýchárku a skautské klubovny budou pokryty fotovoltaickými panely. Na půdě špýchárku budou tepelná čerpadla vzduch/voda. V energocentru budou elektrické a plynové kotle s výměníky. Objekt multifunkčního sálu bude mít teplovodní vytápění a chlazení upraveným vzduchem z technické místnosti energocentra. Větrání bude navrženo v kombinaci přirozeného a nuceného s možností až plné klimatizace tj. včetně chlazení přiváděného vzduchu. Při extrémních venkovních podmínkách bude využito i přichlazování do konstrukcí. Pro hlavní sál bude využito dutiny pod podlahou s přívodem v parapetním obvodovém prstenci. Odvod vzduchu bude buď přirozeným způsobem ventilačními okny ve střeše nebo při nuceném větrání odvodními otvory, které se otevřou při zavření oken ve střeše. Na energocentrum bude napojeno topení také malé teplovodní radiátory a podlahové elektrické vytápění suterénu fary. Jednotlivé byty na faře budou mít samostatné plynové vytápění.

7. Inženýrské sítě

Pro farní okrsek bude nová kanalizační a vodovodní přípojka vedená západně od fary, na kterou bude připojen nový multifunkční sál, špýchárek a nově také fara s novými funkcemi

8. Parkování

Parkování pro souběh akce v kostele i sálu = 280 (80 + 200) lidí. 1 parkovací místo 200 m2 hrubé podlažní plochy, předpoklad pochůzná vzdálenost farníků, dobrá dostupnost městské hromadné dopravy - BUS, metro. Parkování na pozemku pouze farář a mimo akce.